Vedtægter

for „Foreningen De fem Halder“

 

§1 Navn
Foreningens navn er „Foreningen De fem Halder“

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Viborg Kommune

§ 3 Foreningens formål
Foreningen De Fem Halder har til formål at formidle og udbrede kendskabet til De Fem Halder samt som kulturforening og i samarbejde med andre foreninger at medvirke til at skabe et mangfoldigt tilbud af oplevelser til gavn for besøgende og det omgivende samfund.
Foreningen vil arbejde for sit formål med respekt for stedets ejere og interessenter. 

§ 4 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder og enkelt medlemmer.
Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens bestemmelser.
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som handler i uoverensstemmelse med foreningens formål.

§ 5 Kontingent
Foreningens formål søges fremmet gennem kontingenter, ved frivillige og offentlige bidrag, sponsorater, indtægtsgivende arrangementer o.l.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj. 
Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail til hvert enkelt medlem og ved annoncering på foreningens hjemmeside, senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbende år
3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5 Fremlæggelse af budget for det kommende år
6 Behandling af indkommende forslag
7 Valg til bestyrelsen for 2 år ad gangen
8 Valg af suppleant til bestyrelse for 1 år ad gangen
9 Valg af revisor for en 2 – årig periode
10 Valg af revisorsuppleant for 1 år af gangen
11 Eventuelt

Indkommende forslag behandles når de skriftligt er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle fremmødte medlemmer har en stemme og afgørelser afgøres ved simpelt flertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når det begæres af mindst 25 % af medlemmerne. Begæringen skal være skriftlig. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers varsel ved særskilt email til de enkelte medlemmer.

 § 7 Bestyrelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse af indtil 9 medlemmer.
5 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, mens op til 4 kan udpeges af følgende:

1 medlem udpeges af Naturstyrelsen
1 medlem udpeges af Viborg Museum
1 medlem udpeges af Naturskolen
1 medlem udpeget af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der afholdes mindst 3 møder årligt. Mødet skal indkaldes, når mindst et bestyrelsesmøde eller revisoren fremsætter krav herom.

Møderne fastlægges fra gang til gang. Dagsorden udsendes til bestyrelse medlemmerne inden mødet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af den samlede antal bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal.

§ 8 Årsregnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab for det foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 15. februar i det efterfølgende år.
Årsregnskabet skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og revideres af den valgte revisor.

§ 9 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden.

§ 10 Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæftes alene dens formue. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 11 Vedtægtsændringer
Til ændring af vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§12 Ophør
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 2/3 flertal med godkendelse fra generalforsamlingen.

Som vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. maj 2013

Revideret på generalforsamlingen 12. maj 2015.

Revideret på generalforsamlingen 24. april 2023 idet bestyrelsen blev pålagt at se på at sikre at bestyrelsesmedlemmers afgang fortsat er reguleret af Vedtægterne.