fredag den 24. maj 2013

Foreningens vedtægter


Vedtægter for ”Foreningen De Fem Halder”


§1 Navn
Foreningens navn er ”Foreningen De fem Halder”

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Viborg Kommune

§ 3 Foreningens formål
Foreningen De Fem Halder har til formål at bevare, formidle og udbrede kendskabet til De Fem Halder samt medvirke til at skabe et mangfoldigt tilbud af oplevelser til gavn for besøgende og det omgivende samfund.

Foreningen vil arbejde for sit formål med respekt for stedets ejere og interessenter.

§ 4 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder og enkelt medlemmer.

Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens bestemmelser.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som handler i uoverensstemmelse med foreningens formål.

§ 5 Kontingent
Foreningens formål søges fremmet gennem kontingenter, ved frivillige og offentlige bidrag, sponsorater, indtægtsgivende arrangementer o.l.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales ved regnskabsårets begyndelse.

Foreningens overskud skal bruges til at fremme opfyldelsen af formålsbestemmelsen, og udviklingen af De Fem Halder, blandt andet ved iværksættelse af nye aktiviteter.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj. 

Generalforsamlingen indkaldes ved brev eller email til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i de lokale dag- og ugeblade, senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:

1  Valg af dirigent
2  Formandens beretning om foreningens virke i det forløbende år
3  Fremlæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse
4  Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5  Behandling af indkommende forslag
6  Valg til bestyrelsen
7  Valg af suppleant til bestyrelse
8  Valg af revisor - sker hvert andet år for en 2 – årig periode
9  Valg af revisorsuppleant for 1 år af gangen
10 Eventuelt

Indkommende forslag behandles når de skriftligt er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer har en stemme og afgørelser afgøres ved simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når det begæres af mindst 25 % af medlemmerne. Begæringen skal være skriftlig. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers varsel ved særskilt brev til de enkelte medlemmer.

§ 7 Bestyrelse
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse af indtil 9 medlemmer.

6 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, mens op til 3 kan udpeges af følgende:

1 medlem udpeges af Naturstyrelsen
1 medlem udpeges af Kulturstyrelsen
1 medlem udpeges af Viborg kommune

Bestyrelsesmedlemmer vælges under den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er første år valgt for et år. Det fastsættes ved lodtrækning, hvem der skal afgå efter det første år.

Viborg kommune, Naturstyrelsen og  Kulturstyrelsen fastsætter selv, for hvor lang tid de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer skal sidde i bestyrelsen.

Suppleanten vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der afholdes mindst 3 møder årligt. Mødet skal indkaldes, når mindst et bestyrelsesmøde eller revisoren fremsætter krav herom.

Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af den samlede antal bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme- og i dennes fravær næstformandens stemme – afgørende.

§ 8 Årsrapport
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Den reviderede årsrapport for det foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 15. februar i det efterfølgende år.

Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 9 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening af et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 10 Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæftes alene dens formue. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 11 Væsentlige beslutninger
Væsentlige beslutninger såsom optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal.

§ 12 Vedtægtsændringer
Til ændring af  vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§13 Ophør
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling , på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 2/3 flertal med godkendelse fra generalforsamlingen.

Disse vedtægter træder i kraft den     14. maj 2013.

Som vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. maj 2013

Revideret på generalforsamlingen 12. maj 2015

Dirigent Peter Rannes                                                                         Formand Jesper Hjermind