onsdag den 4. juni 2014

Referat af generalforsamling 14. maj 2014 på Naturskolen ved Hald

I generalforsamlingen deltog 17 af foreningens medlemmer.

1. Valg af dirigent
Peter Rannes blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
Perioden fra sidste generalforsamling har været optaget af store og små projekter. 

Det overordnende tema på alle bestyrelsesmøderne har været partnerskabets bestræbelse på at rejse midler til det store formidlingsprojekt ved Halderne. Partnerskabet er et samarbejde mellem repræsentanter fra Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen De 5 Halder. I spidsen for Partnerskabet står projektsekretariatet med Peter Brostrøm fra Kronjylland som projektejer og Steen Bonne Rasmussen som projektleder. Steen indgår også i foreningen De 5 Halders bestyrelse.

Den store milepæl i arbejdet har været vedtagelsen af rammeplanen for Haldområdet. Her udstikkes et samlet planmæssigt grundlag for at kunne udvikle området ved de 5 Halder og dermed bidrage til bedre formidling og bedre rammer for befolkningens benyttelse af området, herunder øget turisme.

Projektleder Steen Bonne Rasmussen har løbende været i kontakt med en række af de store fonde, og en enkelt fondsrepræsentant har været på et heldagsbesøg på Hald. Blandt de positive fondstilkendegivelser er netop det, at der er udarbejdet en rammeplanen et meget vigtigt element, men også at der er en opbakning fra en folkelig forening - nemlig Foreningen De 5 Halder.

Status her i maj 2014 er, at der er positiv forhandlinger med en stor interesseret fond (og i det nuværende forløb nævnes der ingen navne), som er gået ind i en konstruktiv dialog om en finansiering af rammeplanens intentioner (dog også med ordene, at intet er lovet). Forhåbentlig kan foreningen senere på året kontakte jer og komme med den gode nyhed at fonden har besluttet sig for at støtte projektet.

Af de mindre, men ikke mindre vigtige projekter, har der været en stor buketfuld:

Tidligere arkivar Ole Degn i Viborg er påbegyndt en fordanskning af alle de spændende kilder til lensmandstiden på Hald Slot. Kilderne er vigtige, da de i detaljer fortæller, hvordan der så ud i de forskellige rum på Jørgen Friis´ gamle borg. Detaljer vi skal bruge, når vi skal fortælle historien om borgen i søen, om det nu er som tekst eller som tegninger.

Kulturstyrelsen ved Jørgen Frandsen har fjernet Krabbes bunker af jord, som han efterlod sig på borgpladsen efter sine undersøgelser for over 100 år siden. Fyldjorden er lagt ovenpå den nye hvælving i vandporten.

Ved samme lejlighed lavede Viborg Museum et lille snit i siden af bunkerne og ned gennem opfylden på borgpladsen. Ca. 1,80 m under borgpladsen (så langt ned som gravemaskinen kunne nå), hvor der var et lag med meget trækul og tagtegl. Hullet var lille, men trods sin lidenhed må iagttagelserne konkludere at der efter al sandsynlighed er aktivitet på stedet før Jørgen Friis bygger den borg, vi kender som Hald Slot. En aktivitet som nok kan eller skal sættes i forbindelse med de mange egetræspæle der er banket ned i bunden af søen og som har sikret en byggeplads i tiden omkring 1423.

Peder Nybo Jensens gode forbindelser til Mou-fonden har sikret endnu en donation på 20.000 kr., denne gang til indkøb af møbler til Hald-teltet. Og dem er Viborg Museum dygtige tømrer Knud Erik Bach i fuld gang med at fremstille efter malerier fra middelalderen. Det kommer til at bestå af to bænke med vipperyglæn - en smart indretning så de siddende både kan varme sig ved den åbne ild, og når det er spisetid vippe ryglænet over, når de skal bruge bænken ved spisebordet (se billeder). Videre to borde og en serie stole med fletsæde. Der skal lyde en stor tak til Mou-fonden for den økonomiske støtte.

Hald-teltet har for øvrigt været flittigt benyttet af rollespillere, ved Naturens dag og Store Bogdag på Hald.

Men foreningen har fået flere gode gaver. Foreningens næstformand Peder Nybo Jensen fyldte i 2013 80 år. Peder ønskede sig ikke personlige gaver, men penge der alle skulle gå til at videreudvikle Foreningen De 5 Halder, som på den måde blev 23.500 kr. rigere. Bestyrelsen er enig om, at disse penge skal finde anvendelse til et indkøb eller et arrangement helt i Peder Nybo Jensens finurlige ånd. Foreningen gav ham i anledning af 80 års dagen en kopi af et stort middelalderligt to-håndsværd. Også til Peder Nybo Jensen skal der lyde en stor tak.

Til vores medlemmer kunne vi i efteråret, i samarbejde med Hald Ege Kulturforening, Viborg Museum og Hald Hovedgaard, tilbyde en spændende serie på fire foredrag om borge og voldsteder i Danmark og deres beboere. Alle aftnerne var utrolig velbesøgte.

Og i februar 2014 gik foreningen i kamp, ikke mod andre levende væsner, men mod de mange rødel, siv og brombær der var ved at dække både ind- og udsyn fra og til tårnet på Hald Ruin. Det var en god lørdag med fælles mad i tårnet ved Gitte og Peter Rannes. Vi genoptager store klippedag til efteråret og går til kamp mod den tætte bevoksning mellem Niels Bugges kro og Hald sø.

Og nu hvor vi er ved Niels Bugges Hald, så har Viborg Museum igangsat projekt Mulpvarpologi, der allerede har vakt international opsigt. Ideen er, at muldvarpene skubber potteskår og tegl op, hvor der er bebyggelse på et borgsted. Der hvor der ingen murstenshuse er, kommer der intet op. I vil derfor fra tid til anden kunne se en gruppe amatørarkæologer være optaget af at indmåle skuddene med lange målebånd og sigte indholdet af muldskudene gennem en sigte.

Senere på året vil der ske deciderede arkæologiske undersøgelser på Niels Bugges Hald. Undersøgelserne er led i det Regionale Borgprojekt, hvor De 5 Halders formand har sæde i arbejdsgruppen. Undersøgelserne skal selvfølgelig fortælle, hvad der er af bygninger på voldstedet, men også checke de jordradarundersøgelser, vi fik lavet i 2011 og nu også muldvarpenes aktivitet.

Vores foretagsomme næsteformand har mange jern i ilden, og i den forløbende periode har Peder Nybo Jensen også indsamlet egetræ fra både egne og Friisenborgs skove. Egetræet bliver savet op i store bjælker og planker på Jens Martin Hansens savværk og vil blive stakket op hos Naturskolen sammen med en forklarende planche, at dette er Foreningen de 5 Halder´s materialer til de nye broer ved de tre Hald-voldsteder.

Til sidst et lille orienteringspunkt.
Den 18. juni vil der være et arrangement i samarbejde med Det regionale Borgprojekt, Viborg Museum og Foreningen De 5 Halder m.fl. om en aften med middelalderunderholdning, hvortil I alle nu er inviteret. Aftenen vil forløbe med historier ved Jens Frydendal og min ringhed, opvisning af sværdkamp med to krigere fra Nyborg Slot, opvisning i næsten middelalderdans ved Skt. Kjelds Gilde i Viborg m.v. Programmet er ikke endelig fastlagt - men jeg er overbevist om, at det bliver en hyggelig aften og håber at se jer alle.

Og til allersidst skal der lyde en stor og oprigtig tak til samtlige i bestyrelsen. Møderne og arbejdet i bestyrelsen er præget af stort engagement og vilje til at gøre en indsats for De 5 Halder. Og i tilgift har vi det også sjovt.

Viborg 13. maj 2014. 
Jesper Hjermind 

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse
Peter Rannes fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet forbliver uændret 100 kr. for private medlemmer og 500 kr. for institutioner. Der gives ikke ægtefællerabat, idet det personlige kontingent i forvejen er ret lavt.

5. Behandling af indkomne forslag
Dem var der ingen af.

6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af:

 • Jesper Hjermind
 • Peder Nybo Jensen
 • Peter Rannes
 • Flemming Petersen
 • Inge Bak og
 • Jens Frydendal
Tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Peder Nybo Jensen var på valg, og ved lodtrækning blev det fastlagt at Peter Q. Rannes og Inge Bak var på valg i år.

Alle blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af suppleant til bestyrelse
Karen Lindtrup blev genvalgt.

8. Valg af revisorer
Erling Greve blev genvalgt som revisor.

Der udspandt sig en diskussion om antallet af revisorer og om hvorvidt revisoren/revisorerne overhovedet skal vælges af generalforsamlingen. Vedtægterne er lidt uklare på dette felt og bør nok præciseres.

9. Eventuelt
 • 5. maj 2017 fejrer Hald Ege 100 året for opstarten på Hald lejrene. De fem Halder blev opfordret til at tænke dette jubilæum med i foreningens planer for aktiviteter til den tid. Det flader i øvrigt sammen med Århus som kulturby og fejring af reformationsjubilæum på europæisk plan.
 • Foreningen blev opfordret til at oprette en Facebookgruppe, hvilket vi faktisk har, men måske skal der gøres lidt mere reklame for den. Her er den: www.facebook.com/defemhalder
 • Det blev drøftet om diverse projekter i Dollerup kan kobles sammen med De fem Halders aktiviteter, eller vi er snævert begrænset til området, der indgår i rammeplanen.
 • Der blev spurgt til projektet med ”Muldvarpearkæologi” på Niels Bugges Hald og senere også på Hald Ruin.
 • 18. juni 2014 er alle inviteret til middelalderaften ved Niels Bugges Hald. Programmet vil byde på dans, fortællinger, sværdkamp m.v.
Referat ved Jens Frydendal