tirsdag den 31. maj 2016

GeneralforsamlingenDer er afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen De fem Hald torsdag den 12. maj 2016 kl. 17. 

Det var på Naturskolen v. Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg.

Her er referatet af generalforsamlingen:

1.     Valg af dirigent: Mogens Ditlev blev valgt.

2.     Beretning; Jesper Hjermind aflagde følgende beretning: 
Idemanden bag foreningen De 5 Halder, Peder Nybo Jensen, døde tirsdag 11. august. Foreningen sendte et mindeord til Viborg Stifts Folkeblad, ligesom Peders død blev omtalt på vores hjemmeside. Undertegnede deltog som foreningens formand i begravelsen 18. august.

Strandingsmuseet gennemførte en sidescansonar undersøgelse af pæle ud for Hald Slot 16. november 2015. Måleresultaterne var ikke overbevisende, og det jyske marinearkæologiske samarbejde arbejder for egen regning videre med projektet i 2016. I forbindelse med eftersøgningen af pælene blev der som bekendt også kigget efter den tyske nedstyrtede flyver, men uden held.
                        
Foreningen ved Peter Rannes og Jens Frydendal skrev en ansøgning til et Realdania-projekt ”Byd indenfor” på danske herregårde med et forslag om at indsamle persona- og lokalhistoriske erindringer fra ansatte og brugere af Hald Hovedgaard gennem 1900-tallet. Vi fik afslag på ansøgningen.

I forbindelse med den lokale julefilm Emma og Julemanden gennemførtes to natture med det formål at finde ud af, om den onde elverdronning virkelig holder til på Hald Slot. På den første tur, for foreningens medlemmer, sluttede vi af med Gittes Rannes Luciaboller i Pejsestuen. På den sidste tur, der var åben for alle, diskede elverdronningen op med både cacao og varme pølser over bålet.

Der er stadig stor tilslutning til brunchturene De 4 Årstider på De 5 Halder, der hver gang bliver udsolgt ganske hurtigt. Vi vil forsøge, om vi kan tilgodese foreningens medlemmer med et lille forspring ved tilmeldingen. De næste to ture vil blive afviklet 26. juni og en søndag i  oktober.

Gennem 25 – 30 år har Erling Greve, Dollerup, indsamlet oplysninger om landskabsmalerier langs Hald Sø og er på nuværende tidspunkt nået op på at have et omfattende arkiv med 486 værker af lidt under 100 forskellige kunstnere. En del af billederne er helt ukendte bortset fra titlen og oplysninger om, at de f.eks. har været med på en udstilling eller er blevet solgt på en auktion, men en væsentlig del af billederne har vi i kopi. En række af billederne blev præsenteret ved et foredrag i 2015 på Hald Hovedgaard. Erling Greve, Peter Rannes og Jens Frydendal har i den indeværende periode arbejdet med at få dele af det omfattende materiale tilgængeliggjort i form af en kommende udstilling og et katalog – en billedbog evt. i samarbejde med Skovgaard Museet ved Anne-Mette Villumsen.

Den traditionsrige ”fælde-træ-dag” blev i år aflyst. Ved denne her lejlighed vil vi gerne opfordre til, at folk gerne må hente de fældede rødel ved kroen til brænde. Opfordringen vil også komme på hjemmesiden.

Undertegnede pusler stadig med planer om en ½-jernmand med løb langs den barokke akse, svømning over søen og cykelløb gennem Dollerup Bakker. Både Lars Norup fra Viborg Stifts Folkeblad og Inge Bak fra Innovationsfonden er optaget af ideen. Løbet skal primært have sigte på børn og unge.

Viborg Kommune har udpeget naturskolens nye leder Vibe Winckles som tilforordnet medlem af bestyrelsen.

Kort om den kommende sæson, så vil foreningen i efteråret indbyde til en orienteringsaften, hvor vinderene af formidlingskonkurrencen vil fortælle om deres projekt. Videre vil der blive en foredragsaften med foreningens bestyrelsessuppleant Karen Elisabeth Stub, der vil fortælle om Krabberne på Hald med hovedvægt på Christoffer Krabbe.

Det har således været et ret stille år, hvor kræfterne fremfor alt har været koncentreret om formidlingsprojekt som Steen Bonne Rasmussen vil orientere om efter generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer og spørgsmål.

3.     Regnskab: Peter Rannes gennemgik det udleverede reviderede regnskab.
Foreningen rådede 31. december 2015 over 443.054,82 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4.     Fastlæggelse af kontingent for det kommende år: Kontingentet blev fastholdt på 100 kr. for private medlemmer og 500 kr. for institutioner.

5.     Indkomne forslag: Der var ikke nogen forslag til noget som helst.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer: Peter Rannes, Inge Bak og Charlotte Kastbjerg blev alle genvalgt, Bestyrelsen består således fortsat af: Jesper Hjermind, Flemming Petersen, Jens Frydendal, Peter Rannes, Inge Bak og Charlotte Kastbjerg.
Steen Bonne Rasmussen og Vibe Winckles er tilforordnede udpeget af hhv. Naturstyrelsen og Viborg Kommune.

7.    Valg af suppleanter til bestyrelsen: Karen Elisabeth Stub blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

8.     Valg af revisor: Erling Greve blev sidste år valgt som revisor for 2015 og 2016 og er således først på valg i 2017.

9.     Valg af revisorsuppleant: Niels Ole Nopper blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

10.   Eventuelt: Generalforsamlingen blev gennemført på 19 minutter.
Efter generalforsamlingen redegjorde Steen Bonne for processen med at finde en vinder af projektet ”De fem Halder”. Derefter gik deltagerne ad den tidligere allé til Herningvej og videre til mindesmærket for Hald-lejrene. Arrangementet sluttede med spisning på Hald Hovedgaard, hvor Peter Rannes fremviste kopier af malerier af en hollandsk bonde.


Referent Jens Frydendal