tirsdag den 3. august 2021

Generalforsamling 2021

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen De fem Halder.

 

Tirsdag 17. august 2021 kl. 17.00

 

Generalforsamlingen holdes på Naturskolen ved Hald (Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg).

 

Dagsordenen er iflg. vedtægterne denne:

1    Valg af dirigent

2    Formandens beretning om foreningens virke i det forløbende år

3    Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

4    Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5    Behandling af indkommende forslag

6    Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:

·         Karen Lintrup er på valg og genopstiller.

·         Ole Madsen er på valg og genopstiller.

·         Ulla Gjesing Voss er på valg og genopstiller. Ulla blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, men kun for ét år, da et bestyrelsesmedlem trådte ud af bestyrelsen i utide.

Bestyrelsen opfordrer i denne sammenhæng foreningens medlemmer til at stille op til bestyrelsen.
Kandidater til bestyrelsen, gamle og evt. nye, vil få mulighed for kort at præsentere sig selv og deres visioner for foreningen De fem Halder.

7    Valg af suppleant til bestyrelse

8    Valg af revisor - sker hvert andet år for en 2-årig periode.

        Revisor Karen Elisabeth Stub er på genvalg (?).

9    Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen

10   Eventuelt

11     Diskussionspunkt

Foreningens kommende aktiviteter for medlemmer og for andre.

Hvilke er på vej og hvilke skal vi lave?

V. arrangementsgruppen

 

Indkomne forslag til punkt 5 behandles, når de skriftligt er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer har én stemme og afgørelser afgøres ved simpelt flertal. 

De gældende vedtægter kan læses herhttp://foreningendefemhalder.blogspot.dk/p/vedtgter.html

Efter generalforsamlingen hjælper vi hinanden ad med klargøring til fællesspisning med grill og bål (hvis vejret vil).

Derefter medlemshygge i augustaftenen.

Tilmelding til møde og fællesspisning til via 86 63 84 10 eller joan@haldhovedgaard.dk seneste torsdag dem 12. august 2021. 

På bestyrelsens vegne,

med sommerhilsner fra Hald og


Peter Q. Rannes