torsdag den 5. maj 2022

Generalforsamling 2022Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen De fem Halder.

Tirsdag 17. maj 2022 kl. 17.00

Generalforsamlingen holdes på Hald Hovedgaard (Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg).

 

Dagsordenen er iflg. vedtægterne denne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbende år

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af indkommende forslag

6. Valg til bestyrelsen

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:

- Henning Ringgaard Lauridsen er på valg og genopstiller ikke

- Mogens Ditlev er på valg og genopstiller ikke.

 -Peter Q. Rannes er på valg og genopstiller.

Bestyrelsen opfordrer i denne sammenhæng foreningens medlemmer til at stille op til bestyrelsen.
Kandidater til bestyrelsen, gamle og evt. nye, vil få mulighed for kort at præsentere sig selv og deres visioner for foreningen De fem Halder.

7. Valg af suppleant til bestyrelse

8. Valg af revisor - det sker hvert andet år for en 2-årig periode.
Karen Elisabeth Stub er revisor et år endnu.

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen

10. Eventuelt

Indkomne forslag til punkt 5 behandles, når de skriftligt er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer har én stemme og afgørelser afgøres ved simpelt flertal.

De gældende vedtægter kan læses her: http://foreningendefemhalder.blogspot.dk/p/vedtgter.html


Efter generalforsamlingen går vi en rask tur til Hald Slot, hvor museumsinspektør Jesper Hjermind vil fortælle om det sidste nye fra de arkæologiske undersøgelser på stedet.

Der vil være mulighed for at en bil kan køre over ruinmarken til staldgården, ifald nogle gerne vil skåne de gamle ben.

Derefter (ca. kl. 19) er der fælles middag på Hald Hovedgaard.