onsdag den 29. marts 2023

Generalforsamling i Foreningen De fem Halder 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen De fem Halder.

 

Mandag 24. april 2023 kl. 17.00

 

Generalforsamlingen holdes på Naturskolen v. Hald (Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg).

 

Dagsordenen er iflg. vedtægterne denne:

Valg af dirigent

2  Formandens beretning om foreningens virke i det forløbende år

3  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4  Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5  Forslag til revidering af Foreningens vedtægter

    De gældende vedtægter kan læses herhttp://foreningendefemhalder.blogspot.dk/p/vedtgter.html

Forslag til revidererede vedtægter er her: http://www.foreningendefemhalder.dk/p/forslag-til-revidering-af-vedtgter-2023.html

 Behandling af indkommende forslag

7  Valg til bestyrelsen

    Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:

    ·  Ulla Voss Gjesing er på valg og genopstiller.

    ·  Karen Lintrup er på valg og genopstiller

    ·  Ole Madsen er på valg og genopstiller.

    Bestyrelsen opfordrer i denne sammenhæng foreningens medlemmer til at stille op til bestyrelsen.

    Kandidater til bestyrelsen, gamle og evt. nye, vil få mulighed for kort at præsentere sig selv og deres visioner for foreningen De fem Halder.

8 Valg af suppleant til bestyrelse

9  Valg af revisor - sker hvert andet år for en 2-årig periode.

    Karen Elisabeth Stub er på valg.

10 Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen

11 Eventuelt

 Indkomne forslag til punkt 5 behandles, når de skriftligt er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer har én stemme og afgørelser afgøres ved simpelt flertal.

De gældende vedtægter kan læses her: http://foreningendefemhalder.blogspot.dk/p/vedtgter.html

Efter generalforsamlingen fortæller centerleder Peter Q. Rannes i Hald-laden historien om godsejer Poul Arkner (født Andersen) til Hald og hans søn som blev drug-dealer for bandet Rolling Stones.

Derefter (ca. kl. 19) er der fællesmiddag på Naturskolen.

Tilmelding til møde og fællesspisning via tilmeldingslink i den udsendte indkaldelse.

seneste onsdag den 19. april 2023.


På bestyrelsens vegne,