tirsdag den 21. maj 2019

Generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen De fem Halder.

Tirsdag 28. maj 2019 kl. 17.00

Generalforsamlingen holdes på Hald Hovedgaard (Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg).              

Dagsordenen er iflg. vedtægterne denne:

1   Valg af dirigent
2   Formandens beretning om foreningens virke i det forløbende år
  Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4   Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5   Behandling af indkommende forslag
6   Valg til bestyrelsen
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer:
·         Jens Frydendal er på valg men genopstiller ikke.
·         Flemming Petersen er på valg og genopstiller
·         Karen Lintrup er ved lodtrækning på valg og genopstiller.
     Bestyrelsen opfordrer i denne sammenhæng foreningens medlemmer til at stille op til bestyrelsen.
Kandidater til bestyrelsen vil få mulighed for kort at præsentere sig selv og deres visioner for foreningen De fem Halder.         
7   Valg af suppleant til bestyrelse
8   Valg af revisor - sker hvert andet år for en 2-årig periode
9   Valg af revisorsuppleant for 1 år af gangen
10 Eventuelt

Indkomne forslag til punkt 5 behandles, når de skriftligt er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer har én stemme og afgørelser afgøres ved simpelt flertal.

De gældende vedtægter kan læses her: http://www.foreningendefemhalder.dk/p/vedtgter.html

Efter generalforsamlingen er der sat tid af til, at diskutere og ”workshoppe” om foreningens fremtidige rolle som aktiv aktør i Hald-området,  herunder eventuel inddragelse af frivillige.

Inden middagen, som er ca. kl. 19, bliver der tid til over et glas enten fra terrassen – hvis vejret vil det - eller fra Riddersalen at nyde udsigten ned over Parken ved Hald.